新华字典 红联
红联新华字典
请输入汉字进行字典查询

拼音为zhuo的字

拼音为zhuo的字

拼音为 zhuō 的汉字 (17字)

 • 10画

  倬 zhuō ㄓㄨㄛˉ ◎显著,大:“倬彼云汉”。

 • 8画

  拙 zhuō ㄓㄨㄛˉ 1、笨,不灵巧:笨拙。弄巧成拙。拙劣。 2、谦辞,称自己的:拙作。拙见。拙笔。拙著。

 • 10画

  捉 zhuō ㄓㄨㄛˉ 1、抓,逮:捉拿。捉奸。捉贼。捉弄。捕捉。捕风捉影。 2、握:捉笔。捉刀(代人作文)。捉襟见肘。

 • 11画

  淖 nào ㄋㄠˋ 1、烂泥,泥沼:泥淖。污淖。淖泞(泥泞)。 2、〔淖尔〕蒙语,湖泊,如:“罗布淖 淖”(即“罗布泊”,在中国新疆维吾尔自治区)。 3、柔和。

 • 11画涿

  涿 zhuō ㄓㄨㄛˉ 1、〔涿鹿〕 2、〔涿州〕地名,均在中国河北省。 3、水滴。

 • 9画

  炪 zhuō ㄓㄨㄛˉ 1、火不燃。 2、古通“拙”,笨拙:“予以炪谋。”

 • 12画

  焯 zhuō ㄓㄨㄛˉ ◎明白透彻:焯见(同“灼见”)。焯烁。

 • 10画

  桌 zhuō ㄓㄨㄛˉ 1、几(jī)案,可用于饮食、读书、写字:桌案。饭桌。方桌。 2、量词:三桌客人。

 • 11画

  棁 zhuō ㄓㄨㄛˉ ◎梁上的短柱。

 • 11画

  梲 zhuō ㄓㄨㄛˉ ◎同“棁”。

 • 12画

  棹 zhào ㄓㄠˋ 1、划船的一种工具,形状和桨差不多。 2、划船:“或命巾车,或棹孤舟”。 3、船:棹夫(船家)。归棹。

 • 12画

  棳 zhuō ㄓㄨㄛˉ 1、古书上说的一种树。 2、梁上的短柱。

 • 14画

  槕 zhuō ㄓㄨㄛˉ ◎古同“桌”。

 • 17画

  穛 zhuō ㄓㄨㄛˉ 1、早收的谷。 2、小型谷类。

 • 22画

  穱 zhuō ㄓㄨㄛˉ 1、早熟的麦,泛指早熟的谷物。 2、在稻田种麦。 3、小。 4、选择。

 • 13画

  窧 zhuō ㄓㄨㄛ ◎义未详。

 • 19画

  鐯 zhuō ㄓㄨㄛˉ 1、大锄。 2、方言,刨地的镐,称“鐯钩”。 3、用镐刨:鐯玉米。鐯高粱。

拼音为 zhuó 的汉字 (66字)

 • 10画

  剢 dū ㄉㄨˉ 1、《廣韻》丁木切,入屋,端。 2、刀锄。

 • 15画

  劅 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎古同“斀”。

 • 8画

  卓 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、超高,超,不平凡:卓见。卓然。卓越。卓著。卓绝。卓异。 2、姓。

 • 10画

  诼(諑) zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎造谣毁谤:谣诼。

 • 8画

  叕 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、连缀。 2、短,不足:“圣人之思脩,愚人之思叕。”

 • 8画

  茁 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、植物才生长出来的样子。 2、壮盛,壮健:茁壮。茁实(“实”读轻声)。茁长(zhǎng)。

 • 11画

  著 zhù ㄓㄨˋ 1、显明,显出:著名。著称。显著。昭著。卓著。 2、写文章,写书:著述。编著。著书立说。 3、写作出来的书或文章:名著。巨著。遗著。译著。著作。 4、古同“贮”,居积。

 • 13画

  蓔 yǎo ㄧㄠˇ ◎草貌。

 • 17画

  藋 diào ㄉㄧㄠˋ ◎藜类植物。

 • 6画

  彴 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、独木桥:“野彴渡春水。” 2、山间溪流中用以渡人的踏脚石。

 • 11画

  啄 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎鸟类用嘴叩击并夹住东西:啄食。啄木鸟。鸡啄米。

 • 11画

  啅 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎古同“啄”。

 • 16画

  噣 zhòu ㄓㄡˋ 1、(鸟)嘴:  “中衍人面鸟噣。” 2、星名,柳宿的别称,传说中的东方朱雀七宿之一。

 • 8画

  妰 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、娴静。 2、解。

 • 11画

  娺 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、敏捷而勇猛。 2、怒。

 • 6画

  犳 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎古书上说的一种兽,像豹,没有花纹。

 • 10画

  捔 jué ㄐㄩㄝˊ 1、古同“角”,竞力,斗:“风气者,阴阳相捔者也。” 2、暗昧不明。

 • 14画

  撯 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎古同“擆”。

 • 14画

  擆 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、置。 2、击。

 • 17画

  擢 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、拔:擢发(fà)难(nán)数(shǔ)(喻罪恶多得像头发那样数不清)。 2、提拔,提升:擢升。擢用。擢第。

 • 6画

  汋 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、水声。 2、古通“酌”,挹取:“夫水之于汋也,无为而才自然矣。”

 • 9画

  浊(濁) zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、水不清,不干净:浑浊。污浊。浊浪。浊流。 2、混乱:浊世。 3、声音低沉粗重:浊声浊气。浊音。

 • 10画

  浞 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎淋,使湿:让雨浞了。

 • 16画

  濁 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎见“浊”。

 • 17画

  濯 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、洗:濯足。 2、〔濯 濯〕形容山无草木,光秃秃的,如“濯 濯童山”。 3、祓除罪恶。

 • 20画

  灂 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎〔灂 灂〕象声词,雨声或水声,如“霰雨灂 灂。”

 • 16画

  缴(繳) jiǎo ㄐㄧㄠˇ 1、交纳,交付:缴付。缴销。缴款。缴纳。 2、迫使交付:缴械。缴获。 3、缠绕,扭转:“只一缴,那后生的棒丢在一边”。

 • 6画

  圴 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎土迹。

 • 14画

  墌 zhǐ ㄓˇ ◎同“址”,地基,根基。

 • 7画

  灼 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、烧,炙:灼热。灼伤(烧伤)。焦灼。心急如灼。 2、明白透彻:真知灼见。 3、鲜明:灼 灼。灼亮。灼然。

 • 10画

  烵 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎〔烵烁〕草木花色鲜艳的样子。

 • 16画

  燋 jiāo ㄐㄧㄠˉ 1、引火用的柴。 2、古同“焦”(a.物体经火烧或高热烘烤后变得枯黄或成炭样;b.焦东西的气味;c.黄黑色)。 3、着急:“上下燋心。”

 • 9画

  斫 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎大锄;引申为用刀、斧等砍:斫伐。斫丧(sàng)(喻摧残、伤害,特指因沉溺酒色而伤害身体)。

 • 12画

  斮 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎古同“斫”,斩断。

 • 12画

  斱 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎斫。

 • 14画

  斲 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎古同“斫”。

 • 17画

  斵 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎古同“斫”。

 • 12画

  椓 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、敲:“约之阁阁,椓之橐橐。” 2、古代的宫刑。 3、太监,宦官。 4、说坏话诽谤:“卫侯辞以难,大子又使椓之。”

 • 18画

  櫡 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎大斧、锄头之类的工具。

 • 17画

  斀 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎古刑法名,即宫刑。

 • 12画

  晫 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎明。

 • 14画

  禚 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、古地名,在今中国山东省。 2、姓。

 • 12画

  琢 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎雕刻玉石,使成器物,常喻用心推敲考虑、刻意求工:琢磨。雕琢(a.雕刻玉石等;b.过分地修饰文字,使人觉得不自然,如“琢 琢之风不可长”)。琢刻。琢句。玉不琢,不成器。

 • 12画

  琸 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎古人名用字。

 • 18画

  镯(鐲) zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、套在手腕脚腕上的环形装饰品:镯子。手镯。脚镯。金镯。玉镯。 2、古代乐器,形似小钟。

 • 11画

  着 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、穿(衣):穿着。穿红着绿。着装。 2、接触,挨上:着陆。附着。不着边际。 3、使接触别的事物,使附在别的物体上:着眼。着笔。着色。着墨。着力。着想。着意(用心)。 4、下落...

 • 13画

  硺 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎击。

 • 13画

  罬 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎古代一种设有机关的捕鸟兽的网。

 • 13画

  窡 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、穴中见。 2、洞穴。 3、船上系橹的孔眼。 4、满口吃东西的样子。

 • 10画

  丵 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎一丛丛生的野草。

 • 20画

  蠗 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、猴的一种。 2、小蜃。

 • 27画

  蠿 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎〔蠿蟊〕蜘蛛的别称。

 • 11画

  聉 wà ㄨㄚˋ ◎无知意。

 • 19画

 • 16画

  篧 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎捕鱼用的罩。

 • 22画

  籗 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎罩鱼的器具。

 • 30画

  籱 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎捕鱼的竹笼。

 • 15画

  諑 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎造謠譭謗:謠諑。

 • 15画

  諁 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎多言不止。

 • 18画

  謶 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、谪。 2、欺。

 • 10画

  酌 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、斟酒:对酌。 2、饮酒宴会:便酌。清酌。 3、考虑,度量:酌办。酌定。酌情。斟酌。酌加修改。

 • 15画

  趠 chuō ㄔㄨㄛˉ ◎古同“踔”。

 • 15画

  鋜 zhuó ㄓㄨㄛˊ 1、锁足:“黄鹤足仍鋜。” 2、镯子,套右脚腕上的环形装饰物:“在足日鋜,在臂曰钏。”

 • 21画

  鐲 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎见“镯”。

 • 19画

  鵫 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎白鹇。

 • 22画

  鷟 zhuó ㄓㄨㄛˊ ◎〔鸑鷟〕见“鸑”。

拼音查字

A开头 a ai an ang ao

B开头 ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

C开头 ca cai can cang cao ce cei cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

D开头 da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

E开头 e ei en eng er

F开头 fa fan fang fei fen feng fo fou fu

G开头 ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

H开头 ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

J开头 ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

K开头 ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

L开头 la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lv luan lve lun luo

M开头 m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

N开头 na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nv nuan nve nuo nun

O开头 o ou

P开头 pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

Q开头 qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

R开头 ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo

S开头 sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo

T开头 ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

W开头 wa wai wan wang wei wen weng wo wu

X开头 xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

Y开头 ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun

Z开头 za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

推荐
如果觉得 新华字典 不错,请分享给大家!