新华字典 红联
红联新华字典
请输入汉字进行字典查询

拼音为duo的字

拼音为duo的字

拼音为 duō 的汉字 (12字)

 • 10画

  剟 duō ㄉㄨㄛˉ 1、删削:剟去繁文。 2、割取。 3、剌。

 • 8画

  咄 duō ㄉㄨㄛˉ 1、〔咄 咄〕表示惊怪,如“咄 咄怪事。” 2、表示呵叱:“咄!你这光棍!那么简单”。

 • 9画

  哆 duō ㄉㄨㄛˉ ◎〔哆嗦〕发抖,战栗,如“冷得打哆 哆”(“嗦”读轻声)。

 • 17画

  嚉 duō ㄉㄨㄛˉ ◎古同“咄”。

 • 11画

  掇 duō ㄉㄨㄛˉ 1、拾取;摘取:掇拾。掇弄。 2、用双手拿(椅子,凳子),用手端。

 • 6画

  多 duō ㄉㄨㄛˉ 1、数量大,与“少”、“寡”相对:人多。多年。多姿。多层次。多角度。多难(nàn)兴(xīng)邦。多 多益善。多行不义必自毙。 2、数目在二以上:多年生草。多项式。多义词。多元...

 • 6画

  夛 duō ㄉㄨㄛˉ ◎古同“多”。

 • 12画

  毲 duō ㄉㄨㄛˉ ◎中国古代西南少数民族织的一种毛毡。

 • 12画

  敠 duō ㄉㄨㄛˉ ◎〔敠[img=23012](zòng)〕不迎自来。

 • 12画

  敪 duō ㄉㄨㄛˉ ◎古同“敠”。

 • 9画

  畓 duō ㄉㄨㄛ ◎〈韓〉水田。例:畓结(水田税)。畓榖(水稻)。畓农(水田农)。畓主(水田主)。畓土(水田地)。

 • 13画

  裰 duō ㄉㄨㄛˉ 1、〔直裰〕古代士子、官绅穿的长袍便服,亦指僧道穿的大领长袍。 2、缝实破衣:补裰。

拼音为 duó 的汉字 (15字)

 • 15画

  凙 duó ㄉㄨㄛˊ ◎冰;檐流水成冰。

 • 11画

  剫 duó ㄉㄨㄛˊ 1、砍伐;加工木材。 2、治(玉):“剒犀剫玉。”

 • 5画

  仛 tuō ㄊㄨㄛˉ ◎寄托;依托。

 • 6画

  夺(奪) duó ㄉㄨㄛˊ 1、抢,强取:抢夺。掠夺。巧取豪夺。强(qiāng)词夺理。 2、争先取到:夺得最后胜利。夺魁。夺冠(guàn)。 3、冲开:夺门而出。 4、丧失,削除:剥夺。褫夺(剥夺)...

 • 14画

  奪 duó ㄉㄨㄛˊ 1、搶,強取:搶奪。掠奪。巧取豪奪。強(qiāng)詞奪理。 2、爭先取到:奪得最後勝利。奪魁。奪冠(guàn)。 3、衝開:奪門而出。 4、喪失,削除:剝奪。褫奪(剝奪)。奪志...

 • 9画

  度 dù ㄉㄨˋ 1、计算长短的器具或单位:尺度。刻度。度量衡。 2、事物所达到的境界:程度。高度。风度。 3、分角的单位,一圆周角分为360度:角度。 4、依照计算的一定标准划分的单位:温度。湿度。...

 • 12画

  喥 duó ㄉㄨㄛˊ ◎语言无度。

 • 8画

  沰 tuō ㄊㄨㄛˉ 1、落。 2、赭色。 3、浇。

 • 11画

  敚 duó ㄉㄨㄛˊ 1、古同“夺”,强取:“百姓既相抄敚,敬儿至江陵诛攸之亲党。” 2、姓。

 • 11画

  敓 duó ㄉㄨㄛˊ ◎同“敚”。

 • 10画

  铎(鐸) duó ㄉㄨㄛˊ ◎大铃,形如铙、钲而有舌,古代宣布政教法令用的,亦为古代乐器。盛行于中国春秋至汉代:木铎。铃铎。铎舞。

 • 12画

  痥 duó ㄉㄨㄛˊ 1、马胫伤。 2、捋伤。 3、伤。

 • 16画

  踱 duó ㄉㄨㄛˊ ◎慢慢地走:踱方步。踱来踱去。

 • 12画

  鈬 duó ㄉㄨㄛˊ ◎同“鐸”(日本汉字)。

 • 21画

  鐸 duó ㄉㄨㄛˊ ◎见“铎”。

拼音为 duǒ 的汉字 (21字)

 • 16画

  亸(嚲) duǒ ㄉㄨㄛˇ ◎下垂:“亸袖垂髫,风流秀曼”。

 • 23画

  奲 duǒ ㄉㄨㄛˇ 1、富厚:富奲 奲的样子。 2、古同“軃”。 3、物重下垂的样子。

 • 9画

  哚 duǒ ㄉㄨㄛˇ ◎〔吲哚〕见“吲”。

 • 20画

  嚲 duǒ ㄉㄨㄛˇ ◎下垂:“嚲袖垂髫,風流秀曼”。

 • 11画

  崜 duǒ ㄉㄨㄛˇ 1、山的形貌。 2、小山。

 • 9画

  挆 duǒ ㄉㄨㄛˇ 1、度量。 2、摇动。

 • 11画

  缍(綞) duǒ ㄉㄨㄛˇ 1、〔缍子绫〕一种丝织品。 2、(綞)

 • 9画

  垛 duǒ ㄉㄨㄛˇ 1、墙或某些建筑物突出的部分,有支撑或掩蔽作用:垛子。垛堞(城墙上凹凸状矮墙,即“女儿墙”)。城垛。 2、土筑的箭靶子:箭垛。射垛。中(zhòng)垛。

 • 9画

  垜 duǒ ㄉㄨㄛˇ ◎同“垛”。

 • 11画

  埵 duǒ ㄉㄨㄛˇ 1、土堆:“置灶埵上。” 2、堤:埵防。 3、风箱上出风的铁管:“鼓橐吹埵。” 4、物体下垂的样子。

 • 6画

  朵 duǒ ㄉㄨㄛˇ 1、植物的花或苞:花朵。朵儿。 2、量词,指花或成团的东西:三朵花。 3、动:朵颐(指动腮颊嚼东西吃的样子)。 4、姓。

 • 6画

  朶 duǒ ㄉㄨㄛˇ ◎同“朵”。

 • 13画

  椯 duǒ ㄉㄨㄛˇ 1、马鞭。 2、剟。 3、揣度:“北方堂奥,山东关右,椯其物力,实相钧敌。”

 • 13画

  硾 zhuì ㄓㄨㄟˋ 1、古同“缒”,拴上重物往下沉:“是拯溺而硾之以石也。” 2、揣量物体的重量。

 • 11画

  袳 chǐ ㄔˇ 1、衣服宽大。 2、中国春秋时宋国地名,在今安徽省宿州市。

 • 14画

  綞 duǒ ㄉㄨㄛˇ ◎见“缍”。

 • 13画

  躲 duǒ ㄉㄨㄛˇ ◎隐藏;退让:躲藏。躲避。躲让。躲难(nàn)。躲车。躲开。躲闪。

 • 13画

  躱 duǒ ㄉㄨㄛˇ ◎同“躲”。

 • 19画

  軃 duǒ ㄉㄨㄛˇ ◎同“亸”。

 • 13画

  趓 duǒ ㄉㄨㄛˇ ◎古同“躲”:“被隋兵所追,无处趓藏。”

 • 19画

  鬌 duǒ ㄉㄨㄛˇ ◎〔髻鬌〕头发美好的样子。

拼音为 duò 的汉字 (32字)

 • 8画

  剁 duò ㄉㄨㄛˋ ◎用刀向下砍:剁肉。剁饺子馅。

 • 8画

  刴 duò ㄉㄨㄛˋ ◎同“剁”。

 • 8画

  陊 duò ㄉㄨㄛˋ 1、古同“堕”:“程巧致功,期不陁陊。” 2、败坏;破败。 3、山崩。

 • 8画

  陏 duò ㄉㄨㄛˋ ◎瓜类植物的果实。

 • 11画

  隋 suí ㄙㄨㄟˊ 1、中国朝代名:隋代。 2、姓。

 • 12画

  隓 huī ㄏㄨㄟˉ 1、古同“隳”,毁坏。 2、倒塌的城墙。

 • 17画

  隳 huī ㄏㄨㄟˉ ◎毁坏;崩毁:“隳人之城郭。”

 • 12画

  媠 tuó ㄊㄨㄛˊ ◎美好:“形媠服兮扬幽若。”

 • 8画

  饳(飿) duò ㄉㄨㄛˋ ◎〔馉饳〕见“馉”。

 • 9画

  挅 duò ㄉㄨㄛˋ ◎同“挆”。

 • 8画

  沲 tuó ㄊㄨㄛˊ ◎古同“沱”。

 • 11画

  堕(墮) duò ㄉㄨㄛˋ ◎掉下来,坠落:堕落。堕地。堕马。堕胎。堕甑不顾(喻对已经过去的事,不作无益的惋惜)。

 • 14画

  墮 duò ㄉㄨㄛˋ 1、落,落下:墮马身亡。墮入深渊。 2、古通“惰”,懈怠。

 • 15画

  墯 duò ㄉㄨㄛˋ 1、古同“堕”。 2、古通“惰”。

 • 12画

  惰 duò ㄉㄨㄛˋ ◎懒,懈怠,与“勤”相对:懒惰。怠惰。惰性。惰慢。将骄卒惰。

 • 14画

  憜 duò ㄉㄨㄛˋ ◎古同“惰”。

 • 9画

  尮 duò ㄉㄨㄛˋ 1、跛。 2、脊背骨骼弯曲。

 • 7画

  杕 dì ㄉㄧˋ 1、(树木)独立特出:“有杕之杜,其叶湑湑。” 2、树木茂盛。

 • 7画

  杝 yí ㄧˊ 1、椴树,落叶乔木:“杝棺一,梓棺二。” 2、山桃:“梅杏杝桃则华。”

 • 8画

  枤 dì ㄉㄧˋ ◎同“杕”。

 • 9画

  柮 duò ㄉㄨㄛˋ ◎断。

 • 9画

  柂 yí ㄧˊ ◎椴树,落叶乔木。

 • 9画

  柁 tuó ㄊㄨㄛˊ ◎房架前后两个柱子之间的大横梁:房柁。

 • 10画

  桗 duò ㄉㄨㄛˋ 1、树根。 2、古同“朵”,量词,指花。

 • 11画

  舵 duò ㄉㄨㄛˋ ◎船、飞机等控制方向的装置:升降舵。方向舵。舵轮(轮船、汽车等的方向盘)。舵手。舵位。舵盘。掌舵。见风使舵。

 • 13画

 • 13画

  跥 duò ㄉㄨㄛˋ ◎同“跺”。

 • 13画

  跢 dài ㄉㄞˋ ◎跌倒。

 • 13画

  飿 duò ㄉㄨㄛˋ ◎见“饳”。

 • 13画

  馱 tuó ㄊㄨㄛˊ ◎用背負載:馱運。馱著兩袋米。

 • 14画

  駄 tuó ㄊㄨㄛˊ ◎古同“驮”。

 • 19画

  鵽 duò ㄉㄨㄛˋ ◎〔鵽鸠(jiū)〕毛腿沙鸡。

拼音查字

A开头 a ai an ang ao

B开头 ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

C开头 ca cai can cang cao ce cei cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

D开头 da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

E开头 e ei en eng er

F开头 fa fan fang fei fen feng fo fou fu

G开头 ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

H开头 ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

J开头 ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

K开头 ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

L开头 la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lv luan lve lun luo

M开头 m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

N开头 na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nv nuan nve nuo nun

O开头 o ou

P开头 pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

Q开头 qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

R开头 ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo

S开头 sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo

T开头 ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

W开头 wa wai wan wang wei wen weng wo wu

X开头 xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

Y开头 ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun

Z开头 za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

推荐
如果觉得 新华字典 不错,请分享给大家!