新华字典 红联
红联新华字典
请输入汉字进行字典查询

拼音为shan的字

拼音为shan的字

拼音为 shān 的汉字 (42字)

 • 7画

  删 shān ㄕㄢˉ ◎削除文辞中的某些字句:删除。删改。删减。删定。删节。删夷(亦作“删刈”)。删繁就简。

 • 7画

  刪 shān ㄕㄢˉ ◎同“删”。

 • 13画

  剼 shān ㄕㄢˉ ◎同“刈”。

 • 5画

  邖 shān ㄕㄢˉ 1、古地名。 2、姓。

 • 12画

  傓 shān ㄕㄢˉ ◎古同“煽”,旺盛。

 • 7画

  芟 shān ㄕㄢˉ ◎割草,引申为除去:芟草。芟除(a.除草;b.删削文字)。芟夷。

 • 8画

  苫 shān ㄕㄢˉ ◎草帘子,草垫子:草苫子。

 • 14画

  幓 shān ㄕㄢˉ ◎旌旗的飘带。

 • 14画

  嘇 shān ㄕㄢˉ ◎〔唅(hàn)嘇〕见“唅1”。

 • 8画

  姗 shān ㄕㄢˉ ◎〔姗 姗〕形容走路缓缓从容的样子,如“姗 姗来迟”。

 • 8画

  姍 shān ㄕㄢˉ ◎同“姗”。

 • 9画

  狦 shān ㄕㄢˉ 1、恶健犬。 2、古书上说的一种似狼的野兽。

 • 3画

  山 shān ㄕㄢˉ 1、地面形成的高耸的部分:土山。山崖。山峦。山川。山路。山头。山明水秀。山雨欲来风满楼(喻冲突或战争爆发之前的紧张气氛)。 2、形状像山的:山墙(人字形房屋两侧的墙壁。亦称“房山...

 • 3画

  彡 shān ㄕㄢˉ 1、须毛和画饰的花纹。 2、毛长。

 • 9画

  挻 shān ㄕㄢˉ 1、长(与“短”相对)。 2、引发;延及:挻祸。挻灾。挻乱四方。 3、取。 4、揉和:“丸挻雕琢,刻镂钻笮。”

 • 13画

  搧 shān ㄕㄢˉ ◎同“扇”。

 • 15画

  潸 shān ㄕㄢˉ ◎形容流泪:潸然。潸 潸(流泪不止)。潸泫(流泪的样子)。

 • 15画

  澘 shān ㄕㄢˉ ◎同“潸”。

 • 6画

  圸 shān ㄕㄢ ◎日本地名用字。

 • 9画

  埏 yán ㄧㄢˊ 1、地的边际。 2、墓道:埏道。埏隧。埏闼(墓道的门)。

 • 14画

  煽 shān ㄕㄢˉ ◎同“扇”。

 • 7画

  杉 shān ㄕㄢˉ ◎常绿乔木,树干很高很直。木材白色,质轻,有香味,可供建筑和制器具用。

 • 9画

  栅 zhà ㄓㄚˋ ◎用竹木铁条等做成的阻拦物:栅栏。栅子。

 • 9画

  柵 shān ㄕㄢˉ ◎同“栅”。

 • 17画

  檆 shān ㄕㄢˉ ◎古同“杉”。

 • 9画

  珊 shān ㄕㄢˉ 1、〔珊瑚〕由一种叫珊瑚虫的腔肠动物的外骨骼聚集而成。用“珊瑚”喻珍奇之物或人才,如“铁网珊 珊”(喻搜罗珍奇之物或人才)。 2、〔珊 珊〕a.形容衣裙玉佩的声音;b.摇曳多姿的...

 • 10画

  脠 shān ㄕㄢˉ ◎生肉酱。

 • 17画

  膻 shān ㄕㄢˉ ◎像羊肉的气味:膻气。膻味。腥膻。

 • 16画

  穇 cǎn ㄘㄢˇ ◎〔穇子〕一年生草本植物,茎有很多分枝,叶子狭长,子实可以吃,亦可以做饲料。

 • 8画

  钐(釤) shān ㄕㄢˉ 1、一种金属元素,灰白色,有放射性,稀土金属。 2、姓。

 • 10画

  痁 shān ㄕㄢˉ 1、疟病:“齐侯疥,遂痁。” 2、病。

 • 8画

  衫 shān ㄕㄢˉ ◎上衣,单褂:长衫。衬衫。汗衫。棉毛衫。

 • 17画縿

  縿 shān ㄕㄢˉ ◎古时旌旗的正幅:“素升龙于縿”。

 • 9画

  舢 shān ㄕㄢˉ ◎〔舢舨〕近海和江河上用桨划的小船。亦作“舢板”、“三板”。

 • 11画

  笘 shān ㄕㄢˉ 1、折竹做的鞭子。 2、古代儿童习字用的竹片。

 • 10画

  軕 shān ㄕㄢˉ ◎〔軕山〕旧时有篷、篷上覆盖席的一种轿子。

 • 12画

  跚 shān ㄕㄢˉ ◎〔蹒跚〕见“蹒”。

 • 11画

 • 11画

  閊 shān ㄕㄢ 1、堵,塞。 2、发生障碍、阻碍。 3、积存、积压。 4、有人使着,没闲着(日本汉字)。

 • 17画

  鯅 shān ㄕㄢˉ ◎鱼酱。

 • 18画

  羴 shān ㄕㄢˉ 1、古同“膻”。 2、群羊。 3、鼻烟品目之一。

 • 19画

  羶 shān ㄕㄢˉ ◎同“膻1”。

拼音为 shǎn 的汉字 (13字)

 • 8画

  陕(陝) shǎn ㄕㄢˇ 1、中国陕西省的简称。 2、古地名,在今中国河南省陕县。 3、姓。

 • 9画

  陝 shǎn ㄕㄢˇ 1、地名。即今中国河南省陝縣,周初為周公、召公分治的界限。 2、陝西省的簡稱。如:“陝北”。 3、姓。如明代有陝通。

 • 5画

  闪(閃) shǎn ㄕㄢˇ 1、天空的电光:闪电。打闪。 2、突然显现:闪光。闪烁。闪耀。闪现。 3、侧转体躲避:躲闪。闪让。 4、因动作过猛,使一部分筋肉受伤而疼痛:闪了腰。 5、姓。

 • 11画

  掺(摻) chān ㄔㄢˉ ◎同“搀”。

 • 14画

 • 9画

  炶 shǎn ㄕㄢˇ 1、古同“闪”,闪烁。 2、火光。

 • 13画

  煔 shǎn ㄕㄢˇ ◎古同“闪”,闪烁:“文无虚奏,士有指南,亭亭时达,烈烈煔 煔。”

 • 14画

  熌 shǎn ㄕㄢˇ 1、古同“煔”,闪烁。 2、古同“闪”,闪电。

 • 12画

  晱 shǎn ㄕㄢˇ 1、电。 2、晶莹的样子。

 • 13画

  睒 shǎn ㄕㄢˇ 1、窥视:“瞢(復)睒天,不睹其畛”。 2、〔睒睗(shì)〕迅速地看,如“忘其所以睒 睒,失其所以去就。” 3、闪烁。

 • 15画

  覢 shǎn ㄕㄢˇ ◎忽然出现。

 • 10画

  閃 shǎn ㄕㄢˇ ◎见“闪”。

 • 10画

  閄 huò ㄏㄨㄛˋ ◎方言,象声词,人躲在暗处突然发出的使人惊骇的声音。

拼音为 shàn 的汉字 (48字)

 • 10画

  剡 yǎn ㄧㄢˇ 1、尖,锐利:“曾枝剡棘”。 2、削,刮:剡木为楫。

 • 14画

  鄯 shàn ㄕㄢˋ ◎〔鄯善〕a.古代西域国名;b.地名,在中国新疆维吾尔自治区。

 • 14画

  僐 shàn ㄕㄢˋ ◎故意摆出讨人喜欢的姿态。

 • 15画

  儃 chán ㄔㄢˊ ◎〔儃佪〕a.打转;b.徘徊。

 • 8画

  单(單) dān ㄉㄢˉ 1、不复杂:单纯。简单。单调(diào)。 2、独一:单独。单一。单词。 3、只,仅:做事单靠热情不够。 4、奇(jī)数的:单日。单号。 5、薄,弱:单薄。 6、衣服被褥只...

 • 5画

  讪(訕) shàn ㄕㄢˋ 1、讥笑:讪笑。讪骂。 2、不好意思,难为情的样子:讪 讪。搭讪(为把尴尬局面敷衍过去而找话说)。

 • 12画

  善 shàn ㄕㄢˋ 1、心地仁爱,品质淳厚:善良。善心。善举。善事。善人。善男信女。慈善。 2、好的行为、品质:行善。惩恶扬善。 3、高明的,良好的:善策。善本。 4、友好,和好:友善。亲善。和善。...

 • 12画

  單 dān ㄉㄢˉ 1、單獨、一個。與“複”相對。如:“單身貴族”、“單槍匹馬”。唐·韓愈·祭十二郎文:“兩世一身,形單影隻。” 2、奇數的。與“雙”相對。如:“單數”、“單日”、“單號”。 3、薄弱...

 • 13画

  骟(騸) shàn ㄕㄢˋ ◎割去牲畜的睾丸或卵巢:骟马。骟猪。

 • 16画

  嬗 shàn ㄕㄢˋ 1、更替,变迁:嬗变(演变,蜕变)。嬗替。 2、古同“禅”,传位,禅让。

 • 16画

  嶦 zhān ㄓㄢˉ ◎山峰。

 • 11画

  掸(撣) dǎn ㄉㄢˇ 1、用鸡毛或布条绑成的除尘用具:掸子。掸帚。掸甩子。 2、用掸子轻轻拂打或抽:掸得很干净。

 • 11画

  掞 shàn ㄕㄢˋ 1、舒展;铺张:“天庭掞高文,万字若波驰。” 2、尽。 3、疾动。

 • 15画

 • 16画

  擅 shàn ㄕㄢˋ 1、超越职权,自作主张:擅专。擅自。擅行(xíng)。擅断(专行)。专擅独行。擅离职守。 2、独揽,占有:擅权。擅利。擅兵(拥有兵权)。擅国。擅美。 3、长(cháng)于,善于...

 • 6画

  汕 shàn ㄕㄢˋ 1、〔汕 汕〕群鱼游水的样子,如“南有嘉鱼,丞然汕 汕”。 2、古代称抄网类的捕鱼用具。

 • 15画

  潬 tān ㄊㄢˉ ◎古同“滩”,水中沙堆。

 • 22画

  灗 shàn ㄕㄢˋ ◎〔蜿灗〕(水流)宛延曲折,如“灗 灗胶戾。”亦作“涴潬”。

 • 15画

  缮(繕) shàn ㄕㄢˋ 1、修补,整治:缮生(保养身体)。缮性(修养本性)。缮完。修缮。 2、抄写:缮写。缮校(jiào)。

 • 15画

  墠 shàn ㄕㄢˋ 1、古代祭祀或会盟用的场地:“是故王立七庙,一坛一墠。” 2、经过除草、整治的郊外的土地: “城东门之外有墠。”

 • 15画

  墡 shàn ㄕㄢˋ ◎白土。

 • 17画

  赡(贍) shàn ㄕㄢˋ 1、供给人财物:赡养(特指子女对父母在物质上和生活上进行资助)。 2、富足,足够:宏赡。力不赡。

 • 10画

  扇 shàn ㄕㄢˋ 1、摇动生风取凉的用具:扇子。扇坠(扇柄下端的装饰物)。扇面儿。扇形。 2、指板状或片状的屏:门扇。隔扇。 3、量词,用于门窗等:一扇门。

 • 12画

  椫(樿) shàn ㄕㄢˋ ◎古书上说的一种树,木质坚硬,纹理白色,可做梳子、勺子等。

 • 16画樿

  樿 shàn ㄕㄢˋ ◎见“椫”。

 • 16画

  敾 shàn ㄕㄢˋ ◎古同“缮”,修补。

 • 16画

  歚 shàn ㄕㄢˋ ◎见“缮”。

 • 12画

  禅(禪) chán ㄔㄢˊ 1、佛教指静思:坐禅。参(cān)禅。禅心。禅机(佛教禅宗启发门徒悟道时使用的隐语、比喻以及带有暗示性的动作等)。禅宗。禅定。 2、特指佛教的:禅师。禅杖。禅林。禅堂。

 • 16画

  禪 shàn ㄕㄢˋ 1、“禅”的繁体字。 2、祭祀天地山川。《說文解字》:“禪,祭天也。”《大戴禮記·保傅》:“是以封泰山而禪梁甫。” 3、帝王讓位或傳位給他姓。如:“禪位”。《莊子·秋水》:“帝王...

 • 16画

  膳 shàn ㄕㄢˋ 1、饭食:膳食。用膳。膳宿。 2、进食:“宰夫膳稻于梁西”。

 • 8画

  疝 shàn ㄕㄢˋ ◎病,某一脏器通过周围组织较薄弱的地方而隆起:疝气(通常指腹股沟部的疝。亦称“小肠串气”)。

 • 17画

  磰 shàn ㄕㄢˋ ◎古同“墡”,白土。

 • 18画

  蟮 shàn ㄕㄢˋ ◎〔蛐蟮〕见“蛐”。

 • 19画

  蟺 shàn ㄕㄢˋ 1、蚯蚓。 2、鳝鱼:“蟹六跪而二螯,非蛇蟺之穴无可寄托者。” 3、蜕变;变迁:“形气转续兮,变化而蟺。”

 • 18画

  繕 shàn ㄕㄢˋ ◎见“缮”。

 • 20画

  贍 shàn ㄕㄢˋ ◎见“赡”。

 • 10画

  訕 shàn ㄕㄢˋ ◎见“讪”。

 • 17画

  謆 shàn ㄕㄢˋ ◎用言语煽动、迷惑人。

 • 20画

  譱 shàn ㄕㄢˋ ◎古同“善”。

 • 10画

  赸 shàn ㄕㄢˋ 1、跳跃。 2、走开:“你也赸,我也赸,请先生休讪。”qAZ

 • 13画

  銏 shàn ㄕㄢˋ 1、铁器。 2、精金。

 • 20画

  鐥 shàn ㄕㄢˋ ◎同“钐2”。

 • 20画

  饍 shàn ㄕㄢˋ ◎同“膳”。

 • 20画

  鳝(鱔) shàn ㄕㄢˋ 1、〔鳝鱼〕形状像蛇,身体黄色有黑斑,生活在水边泥洞里,肉可食。亦称“黄鳝”。 2、(鱔)

 • 21画

  鳣(鱣) zhān ㄓㄢˉ ◎“鲟鳇鱼”的古称。

 • 20画

  騸 shàn ㄕㄢˋ ◎见“骟”。

 • 23画

  鱓 shàn ㄕㄢˋ ◎同“鳝”。

 • 23画

  鱔 shàn ㄕㄢˋ ◎见“鳝”。

拼音查字

A开头 a ai an ang ao

B开头 ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

C开头 ca cai can cang cao ce cei cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

D开头 da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

E开头 e ei en eng er

F开头 fa fan fang fei fen feng fo fou fu

G开头 ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

H开头 ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

J开头 ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

K开头 ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

L开头 la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lv luan lve lun luo

M开头 m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

N开头 na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nv nuan nve nuo nun

O开头 o ou

P开头 pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

Q开头 qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

R开头 ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo

S开头 sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo

T开头 ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

W开头 wa wai wan wang wei wen weng wo wu

X开头 xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

Y开头 ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun

Z开头 za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

推荐
如果觉得 新华字典 不错,请分享给大家!