新华字典 红联
红联新华字典
请输入汉字进行字典查询

拼音为lian的字

拼音为lian的字

拼音为 lián 的汉字 (57字)

 • 15画

  劆 lián ㄌㄧㄢˊ 1、轻刺。 2、古同“镰”。

 • 14画

  匲 lián ㄌㄧㄢˊ ◎同“奁”。

 • 15画

  匳 lián ㄌㄧㄢˊ ◎同“奁”。

 • 13画

  亷 lián ㄌㄧㄢˊ ◎“廉”字异体。

 • 10画

  莲(蓮) lián ㄌㄧㄢˊ ◎多年生草本植物,生浅水中。叶子大而圆。花大,有粉红、白色两种。种子称“莲子”,包在倒圆锥形的花托内,合称“莲蓬”。地下茎肥大而长,有节,称“藕”。种子和地下茎均可食(亦...

 • 13画

  蓮(莲) lián ㄌㄧㄢˊ ◎多年生草本植物,生淺水中。葉子大而圓。花大,有粉紅、白色兩種。種子稱“蓮子”,包在倒圓錐形的花托內,合稱“蓮蓬”。地下莖肥大而長,有節,稱藕。種子和地下莖均可食(亦稱荷...

 • 16画

  薕 lián ㄌㄧㄢˊ ◎未开花的荻。

 • 7画

  连(連) lián ㄌㄧㄢˊ 1、相接:连日。连夜。连年。连亘(接连不断)。连襟(姐妹的丈夫之间的亲戚关系)。连载。连缀。连理。烽火连天。连篇累(lěi)牍。 2、带,加上:连带。连坐(一个人犯法,他...

 • 10画

  連 lián ㄌㄧㄢˊ ◎见“连”。

 • 7画

  奁(奩) lián ㄌㄧㄢˊ ◎女子梳妆用的镜匣,泛指精巧的小匣子:妆奁(嫁资)。印奁。奁资(女子出嫁时,从娘家带到婆家的财物)。

 • 14画

  奩 lián ㄌㄧㄢˊ ◎见“奁”。

 • 13画

  廉 lián ㄌㄧㄢˊ 1、堂屋的侧边:廉隅(棱角,喻品行端方,有气节)。 2、不贪污:廉洁。廉正。廉明。 3、便(pián)宜,价钱低:物美价廉。 4、察考,访查:“且廉问,有不如吾诏者,以重论之”...

 • 8画

  帘(簾) lián ㄌㄧㄢˊ 1、商店做标志的旗帜:酒帘。 2、用布、竹、苇等做的遮蔽门窗的东西:帘布。帘子。帘栊(a.帘子;b.带帘子的窗户)。

 • 13画

  嗹 lián ㄌㄧㄢˊ 1、助词,旧时歌曲中的衬字,犹今日“呀呼嗨”之类。 2、〔嗹喽〕说话啰嗦。 3、丹麦王国的旧译名。

 • 15画

  噒 lián ㄌㄧㄢˊ ◎古同“[img=269F4]”。

 • 15画

  嫾 lián ㄌㄧㄢˊ ◎古女子人名用字。

 • 10画

  涟(漣) lián ㄌㄧㄢˊ 1、水面被风吹起的波纹:涟漪。 2、〔涟水〕a.水名,在中国湖南省;b.地名,在中国江苏省。 3、泪流不断的样子:涟 涟。

 • 13画

  漣 lián ㄌㄧㄢˊ ◎见“涟”。

 • 13画

  溓 lián ㄌㄧㄢˊ 1、(水)平静:“河溓海夷。” 2、味淡薄。

 • 16画

  濂 lián ㄌㄧㄢˊ 1、〔濂江〕水名,在中国江西省。 2、〔濂溪〕水名,在中国湖南省。

 • 16画

  濓 lián ㄌㄧㄢˊ 1、〔濓江〕在中国江西省南部,流入贡水。 2、〔濓溪〕水名。a.在中国湖南省道县;b.在中国江西省九江市。

 • 19画

  瀮 lián ㄌㄧㄢˊ ◎久雨。

 • 8画

  怜(憐) lián ㄌㄧㄢˊ 1、哀怜:怜悯。怜恤。可怜。同病相怜。 2、爱:怜才(爱惜人才)。怜念。怜爱。爱怜。怜香惜玉(因香、玉可供玩赏,使人起怜爱之心,特指对女子的爱惜)。顾影自怜。

 • 13画

  慩 lián ㄌㄧㄢˊ ◎哭泣的样子。

 • 15画

  憐 lián ㄌㄧㄢˊ ◎见“怜”。

 • 14画

  熑 lián ㄌㄧㄢˊ 1、绝。 2、火不绝。

 • 17画

  燫 lián ㄌㄧㄢˊ ◎古同“熑”。

 • 11画

  梿(槤) lián ㄌㄧㄢˊ 1、古书上说的一种丛生的树。 2、〔梿枷〕同“连枷”,一种用来拍打谷物使脱粒的农具。 3、楼阁边相连的小屋。

 • 14画

 • 14画

  槏 qiǎn ㄑㄧㄢˇ 1、户。 2、窗户旁的柱子。

 • 17画

  櫣 lián ㄌㄧㄢˊ ◎古同“梿”。

 • 18画

  檶 qiān ㄑㄧㄢˉ ◎泄水器。

 • 17画

  臁 lián ㄌㄧㄢˊ ◎小腿的两侧:臁骨。臁疮。

 • 18画

  镰(鐮) lián ㄌㄧㄢˊ ◎收割谷物和割草的农具:镰刀。开镰。

 • 15画

  磏 lián ㄌㄧㄢˊ 1、红色磨石。 2、自励;磨练:“行剑攻杀,暴憿之民也,而世尊之曰磏勇之士。”

 • 12画

  裢(褳) lián ㄌㄧㄢˊ ◎〔褡裢〕见“褡”。

 • 15画

  褳 lián ㄌㄧㄢˊ ◎见“裢”。

 • 16画

  螊 lián ㄌㄧㄢˊ ◎生长在海里的一种像蛤蜊的动物,肉可以吃:“或至海边,拘螊、[img=27445]以资养。”

 • 19画

  蠊 lián ㄌㄧㄢˊ ◎〔蜚(fěi)蠊〕见“蜚2”。

 • 12画

  联(聯) lián ㄌㄧㄢˊ 1、连结,结合:联合。联结。联系。联络。联盟。联邦。联袂。联名。联想。联姻。联营。珠联璧合。 2、对偶的语句:对联。挽联。楹联。上联。下联。 3、古代户口编制的名称,十人...

 • 15画

  聨 lián ㄌㄧㄢˊ ◎古同“联”。

 • 15画

  聫 lián ㄌㄧㄢˊ ◎古同“联”。

 • 16画

  聮 lián ㄌㄧㄢˊ ◎古同“联”。

 • 17画

  聯 lián ㄌㄧㄢˊ ◎见“联”。

 • 16画

  縺 lián ㄌㄧㄢˊ 1、丝线纠结不解。 2、古代一种鱼网。 3、古同“连”。

 • 16画

  翴 lián ㄌㄧㄢˊ ◎飞。

 • 19画

  簾 lián ㄌㄧㄢˊ ◎同“帘”。用竹片、布帛等編製成遮蔽門窗的用具。如:“門簾”、“窗簾”、“竹簾”、“垂簾聽政”。唐·杜甫《客夜詩》:“入簾殘月影,高枕遠江聲。”

 • 23画

  籢 lián ㄌㄧㄢˊ ◎古同“奁”。

 • 23画

  籨 lián ㄌㄧㄢˊ ◎古同“奁”。

 • 14画

  覝 lián ㄌㄧㄢˊ ◎察看。

 • 17画

  謰 lián ㄌㄧㄢˊ ◎〔謰謱(lóu)〕(言语)混乱不清,如“媒女詘兮謰 謰”。

 • 17画

  蹥 lián ㄌㄧㄢˊ ◎〔蹥蹇(jiǎn)〕同“连蹇”,遭遇坎坷,如“亦或辩口利舌,辞喻横出为胜;或诎弱缀跲,蹥 蹥不比者为负。”

 • 18画

  鎌 lián ㄌㄧㄢˊ ◎同“镰”。

 • 21画

  鐮(镰) lián ㄌㄧㄢˊ ◎收割或割草用的工具。形狀彎曲如鉤。宋·范成大《刈麥行》:“腰鐮刈熟趁晴歸,明朝雨來麥帶泥。”亦稱為“鐮刀”。

 • 15画

  鲢(鰱) lián ㄌㄧㄢˊ 1、〔鲢鱼〕头小鳞细,肉可食,是重要的淡水鱼类之一。亦称“鲢子”、“白鲢”。 2、(鰱)

 • 20画

  鬑 lián ㄌㄧㄢˊ ◎〔鬑 鬑〕(须发)稀疏,如“为人洁白皙,鬑 鬑颇有须。”

 • 21画

  鰱 lián ㄌㄧㄢˊ ◎见“鲢”。

拼音为 liǎn 的汉字 (19字)

 • 17画

  鄻 liǎn ㄌㄧㄢˇ ◎古邑名。

 • 10画

  莶(薟) xiān ㄒㄧㄢˉ ◎〔豨莶〕见“豨”。

 • 14画

  蔹(蘞) liǎn ㄌㄧㄢˇ ◎多年生蔓生草本植物,叶子多而细,五月开花,七月结球形浆果,根入药。

 • 16画

 • 20画

  蘞 liǎn ㄌㄧㄢˇ ◎见“蔹”。

 • 20画

  蘝 liǎn ㄌㄧㄢˇ ◎古同“蔹”。

 • 16画

  嬚 liǎn ㄌㄧㄢˇ ◎清美。

 • 13画

  摙 liǎn ㄌㄧㄢˇ ◎运:“摙濛山之石,填积夜之河。”

 • 11画

  敛(斂) liǎn ㄌㄧㄢˇ 1、收拢,聚集:敛钱。敛足(收住脚步,不住前进)。敛容。敛衣(用收集来的碎布制成的衣)。收敛。聚敛。 2、征收:横征暴敛。 3、收束,约束:敛迹。敛手(a.缩手,表示不敢...

 • 17画

  斂(敛) liǎn ㄌㄧㄢˇ 1、聚集、收集。如:斂財。唐·王勃《餞韋兵曹》:“川霽浮煙斂,山明落照移。”《聊齋志異·卷十一·竹青》:“訊知其由,斂貲送歸。” 2、約束、節制。如:收斂;斂容。《漢書·...

 • 17画

  歛 liǎn ㄌㄧㄢˇ ◎古同“敛”,聚集。

 • 11画

  琏(璉) liǎn ㄌㄧㄢˇ ◎古代宗庙中盛黍稷的器皿。

 • 14画

  璉 liǎn ㄌㄧㄢˇ ◎见“琏”。

 • 11画

  脸(臉) liǎn ㄌㄧㄢˇ 1、面孔,头的前部从额到下巴:脸颊。脸孔。脸形(亦作“脸型”)。脸色。脸谱。 2、物体的前部:鞋脸儿。门脸儿。 3、体面,面子,颜面:脸面。脸皮。脸软。丢脸。赏脸。

 • 17画

  臉 liǎn ㄌㄧㄢˇ ◎见“脸”。tNQ

 • 12画

  裣(襝) liǎn ㄌㄧㄢˇ 1、〔裣衽〕旧时指妇女所行的礼。 2、(襝)

 • 18画

  襝 liǎn ㄌㄧㄢˇ ◎见“裣”。

 • 20画

  醶 yàn ㄧㄢˋ ◎古同“酽”,醋。

 • 19画

  羷 liǎn ㄌㄧㄢˇ ◎角卷三匝的羊。

拼音为 liàn 的汉字 (25字)

 • 12画

  僆 liàn ㄌㄧㄢˋ 1、雏鸡。 2、双生。

 • 12画

  萰 liàn ㄌㄧㄢˋ ◎白蔹,根呈卵形块状,数个相聚。

 • 12画

  媡 liàn ㄌㄧㄢˋ ◎古女子人名用字。

 • 12画

  湅 liàn ㄌㄧㄢˋ ◎把丝、帛煮制得柔软洁白。

 • 14画

  潋(瀲) liàn ㄌㄧㄢˋ 1、〔潋滟〕a.水波相连的样子,如“水光潋 潋”;b.形容水势浩大。 2、(瀲)

 • 16画

  澰 liàn ㄌㄧㄢˋ 1、浸渍。 2、〔澰滟〕同“瀲滟”,水漫溢的样子。 3、水清。

 • 20画

  瀲(潋) liàn ㄌㄧㄢˋ 1、水邊。《文選·潘岳〈西征賦〉》:“華蓮爛於淥沼,青蕃蔚乎翠瀲。” 2、水滿溢而波動的樣子。宋·蘇軾《飲湖上初晴後雨》:“水光瀲灩晴方好,山色空濛雨亦奇。”

 • 8画

  练(練) liàn ㄌㄧㄢˋ 1、白绢:素练。江平如练。 2、把生丝、麻或布帛煮熟,使柔软洁白:练漂(“漂”,漂白)。 3、反复学习,多次操作:练习。练笔。练操。训练。练功。 4、经验多,精熟:老练。...

 • 12画

  堜 liàn ㄌㄧㄢˋ ◎古地名用字。

 • 11画

  殓(殮) liàn ㄌㄧㄢˋ ◎把尸体装入棺材:入殓。装殓。大殓。小殓(只给尸体穿寿衣)。

 • 17画

  殮(殓) liàn ㄌㄧㄢˋ ◎為死者更衣入棺。《玉篇·歹部》:“殮,殯殮也。入棺也。”如:“大殮”﹑“入殮”。

 • 9画

  炼(煉) liàn ㄌㄧㄢˋ 1、用火烧制或用加热等方法使物质纯净、坚韧、浓缩:炼钢。炼焦。炼油。炼乳。炼狱。锤炼。 2、用心琢磨使精练:炼字。炼句。

 • 13画

  煉 liàn ㄌㄧㄢˋ ◎见“炼”。

 • 13画

  楝 liàn ㄌㄧㄢˋ ◎落叶乔木,种子和树皮都可入药。

 • 13画

  瑓 liàn ㄌㄧㄢˋ ◎玉名。

 • 10画

  恋(戀) liàn ㄌㄧㄢˋ ◎想念不忘,爱慕不舍,不忍舍弃,不想分开:眷恋。思恋。留恋。依恋。爱恋。热恋。初恋。恋人。恋旧。恋战。

 • 23画

  戀 liàn ㄌㄧㄢˋ ◎见“恋”。

 • 15画

  稴 xián ㄒㄧㄢˊ ◎不黏的稻,即籼稻。

 • 12画

  链(鏈) liàn ㄌㄧㄢˋ 1、用金属环节连套而成的索子:链子。链轨(履带)。项链。锁链。链式反应。 2、计量海洋上距离的长度单位,十分之一海里为一链,合185.2米。

 • 15画

  練 liàn ㄌㄧㄢˋ ◎见“练”。

 • 29画

  纞 liàn ㄌㄧㄢˋ ◎不断。

 • 16画

  錬 liàn ㄌㄧㄢˋ ◎同“鍊”(日本汉字)。

 • 17画

  鍊 liàn ㄌㄧㄢˋ 1、同“炼”。 2、同“链”。

 • 18画

  鏈 liàn ㄌㄧㄢˋ ◎见“链”。

 • 20画

  鰊 liàn ㄌㄧㄢˋ ◎鲱鱼。

拼音查字

A开头 a ai an ang ao

B开头 ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

C开头 ca cai can cang cao ce cei cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

D开头 da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

E开头 e ei en eng er

F开头 fa fan fang fei fen feng fo fou fu

G开头 ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

H开头 ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

J开头 ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

K开头 ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

L开头 la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lv luan lve lun luo

M开头 m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

N开头 na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nv nuan nve nuo nun

O开头 o ou

P开头 pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

Q开头 qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

R开头 ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo

S开头 sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo

T开头 ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

W开头 wa wai wan wang wei wen weng wo wu

X开头 xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

Y开头 ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun

Z开头 za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

推荐
如果觉得 新华字典 不错,请分享给大家!