新华字典 红联
红联新华字典
请输入汉字进行字典查询

拼音为te的字

拼音为te的字

拼音为 的汉字 (9字)

 • 10画

  特 tè ㄊㄜˋ 1、不平常的,超出一般的:特殊。特色。特产。特权。特性。特征。特需。特技。特务。特区。特价。特例。特效。 2、单,单一:特为(wèi)。特设。特地。特惠。特辑。特使。特赦。特约。 3...

 • 12画

  犆 zhí ㄓˊ ◎阄牛。

 • 7画

  忑 tè ㄊㄜˋ ◎〔忐忑〕见“忐”。

 • 7画

  忒 tè ㄊㄜˋ ◎差错:差忒。

 • 14画

  慝 tè ㄊㄜˋ 1、奸邪,邪恶:隐慝(人家不知道的罪恶)。 2、阴气。 3、灾害:“以伏蛊慝”。

 • 11画

  脦 tè ㄊㄜˋ ◎〔肋脦〕见“肋2”。

 • 12画

  铽(鋱) tè ㄊㄜˋ ◎一种金属元素,属稀土金属,无色结晶的粉末,有毒。它的化合物可做杀虫剂,亦用来治疗皮肤病。

 • 18画

  蟘 tè ㄊㄜˋ ◎吃禾苗叶子的害虫:“苗螟叶蟘,坐致销亡。”

 • 15画

  鋱 tè ㄊㄜˋ ◎见“铽”。

拼音查字

A开头 a ai an ang ao

B开头 ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

C开头 ca cai can cang cao ce cei cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

D开头 da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

E开头 e ei en eng er

F开头 fa fan fang fei fen feng fo fou fu

G开头 ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

H开头 ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

J开头 ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

K开头 ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

L开头 la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lv luan lve lun luo

M开头 m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

N开头 na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nv nuan nve nuo nun

O开头 o ou

P开头 pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

Q开头 qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

R开头 ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo

S开头 sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo

T开头 ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

W开头 wa wai wan wang wei wen weng wo wu

X开头 xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

Y开头 ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun

Z开头 za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

推荐
如果觉得 新华字典 不错,请分享给大家!