新华字典 红联
红联新华字典
请输入汉字进行字典查询

拼音为ke的字

拼音为ke的字

拼音为 的汉字 (42字)

 • 8画

  匼 kē ㄎㄜˉ ◎〔匼匝〕周匝环绕,如“参差树若插,匼 匼云如抱。”

 • 8画

  苛 kē ㄎㄜˉ 1、过于严厉:苛刻。苛毒。苛求。苛责。苛待。 2、繁重,使人难以忍受:苛重(zhòng)。苛捐杂税。 3、腐蚀性:苛性(如氢氧化钾、氢氧化钠等能腐蚀皮肤及纤维之类的化学性质)。苛性钠...

 • 12画

  萪 kē ㄎㄜˉ 1、一种生长在海边的藤本植物。 2、海葱,一种草。

 • 14画

  薖 kē ㄎㄜˉ 1、古书上说的一种草。 2、宽大的样子:“考槃在阿,硕人之薖。”

 • 8画

  呵 hē ㄏㄜˉ 1、怒责:呵责。呵斥(亦作“呵叱”)。呵禁。 2、吁气:呵冻(哈气使暧)。一气呵成。 3、象声词,形容笑:呵 呵。 4、叹词,表示惊讶:呵,真不得了!

 • 13画

  嗑 kē ㄎㄜˉ ◎方言,话:唠嗑儿。

 • 12画

  嵙 kē ㄎㄜ ◎义未详。

 • 13画

  搕 kē ㄎㄜˉ 1、取。 2、敲击:搕烟袋。

 • 8画

  坷 kē ㄎㄜˉ ◎〔坷垃〕方言,土块。(“垃”读轻声)。

 • 9画

  轲(軻) kē ㄎㄜˉ ◎本为具有两木相接的车轴的车,后多见于人名:孟轲。

 • 9画

  柯 kē ㄎㄜˉ 1、斧子的柄:斧柯。 2、草木的枝茎:交柯错叶。 3、姓。

 • 12画

  棵 kē ㄎㄜˉ 1、〔棵儿(kēr)〕植物的大小,如“树棵 棵很大”,“拣棵 棵大的菜拔”。 2、量词,用于植物:一棵树。一棵草。几棵白菜。

 • 14画

  榼 kē ㄎㄜˉ 1、古代盛酒的器具:“使行人执榼承饮。” 2、泛指盒一类的器物:果榼。粉榼。 3、刀剑的套子。

 • 15画

  樖 kē ㄎㄜˉ 1、竹枝因风摇曳而相摩擦。 2、方言,量词,株;棵:门口有樖大榕树。

 • 9画

  牱 kē ㄎㄜˉ ◎“牁”的讹字。

 • 13画

  犐 kē ㄎㄜˉ 1、〔郭犐〕古书上说的一种牛。 2、(牛)无角。

 • 9画

  牁 kē ㄎㄜˉ ◎古同“柯”,系船的木桩。

 • 9画

  珂 kē ㄎㄜˉ 1、玉名:鸣珂。珂雪(形容洁白如雪)。 2、马笼头的装饰:玉珂。珂月。

 • 9画

  科 kē ㄎㄜˉ 1、动植物的分类单位:狮子属于猫科。槐树是豆科。 2、机关内部组织的划分:科室。财务科。 3、学术或专业的类别:科目。学科。文科。外科。 4、古代分科考选文武官吏后备人员的制度:科举...

 • 13画

  稞 kē ㄎㄜˉ ◎〔青稞〕麦子的一种,粒大,皮薄,主要产在中国西藏、青海等地,是藏族人民的主要食品糌粑的原料,又可酿酒。亦称“稞麦”、“元麦”。

 • 10画

  钶(鈳) kē ㄎㄜˉ 1、〔钶[img=4948]〕小锅。 2、化学元素“鈮”的旧译。

 • 11画

  铪(鉿) hā ㄏㄚˉ ◎一种金属元素,符号Hf,熔点高,与锆共存。用作X射线管的阴极,铪和钨或钼的合金用作高压放电管的电极。

 • 15画

  瞌 kē ㄎㄜˉ ◎〔瞌睡〕困倦要睡,如“打瞌 瞌”,“瞌 瞌虫”(a.形容人经常爱打盹儿;b.旧小说中指能使人打瞌睡的一种小虫)。

 • 10画

  疴 kē ㄎㄜˉ ◎病:沉疴(重病)。染疴。养疴。

 • 12画

  痾 kē ㄎㄜˉ 1、古同“疴”,病。 2、宿怨;旧仇。

 • 10画

  砢 kē ㄎㄜˉ 1、〔砢碜(chen)〕a.方言,肮脏;使人感到难受,如“他满口脏话,真砢 砢。”b.方言,寒碜,使人难堪,如“你这不是存心砢 砢人吗?” 2、古同“珂”。

 • 15画

  磕 kē ㄎㄜˉ 1、碰在硬东西上:头磕破了。磕 磕碰碰(喻人和人之间发生的小冲突)。磕头碰脑。磕头(亦作“叩头”)。 2、把东西向较硬处碰使附着物掉下来:磕打。磕烟袋锅儿。

 • 18画

  礚 kē ㄎㄜˉ ◎古同“磕”,象声词:“惮涌湍之礚 礚兮,听波声之汹汹。”

 • 13画

  窠 kē ㄎㄜˉ 1、昆虫、鸟兽的巢穴:窠巢。狗窠。 2、借指人安居或聚会的处所:“抛却山中诗酒窠”。 3、古同“颗”。 4、〔窠臼〕指文章所依据的老套子,陈旧的格调。 5、古同“棵”。

 • 16画

  窼 chāo ㄔㄠˉ ◎古同“巢”。

 • 11画

  蚵 kē ㄎㄜˉ ◎〔屎蚵郎〕同“屎壳郎”。

 • 15画

  蝌 kē ㄎㄜˉ ◎〔蝌蚪〕蛙或蟾蜍的幼体,黑色,身体椭圆,有长尾,生活在水中,最后变成蛙或蟾蜍。亦称“活东”。

 • 12画

  軻 kē ㄎㄜˉ ◎本為具有兩木相接的車軸的車,後多見於人名:孟軻。

 • 17画

  醘 kē ㄎㄜˉ ◎古同“榼”,古代盛酒的容器。

 • 10画

  趷 kē ㄎㄜˉ ◎〔趷蹬蹬〕器物撞击声,如“猛然一阵狼虫过,吓得人心趷 趷 趷惊。”

 • 13画

  鈳 kē ㄎㄜˉ 1、〔鈳[img=4948]〕小鍋。 2、化學元素鈮的舊譯。

 • 14画

  鉿 hā ㄏㄚˉ ◎一種金屬元素,符號Hf,熔點高,與鋯共存。用作X射線管的陰極,鉿和鎢或鉬的合金用作高壓放電管的電極。

 • 17画

  髁 kē ㄎㄜˉ ◎骨头上的突起,多长在骨头的两端,亦指大腿骨或膝盖骨。

 • 15画

  頦 kē ㄎㄜˉ ◎臉的最下部分,在兩腮和嘴的下面。通稱“下巴”、“下巴頦兒”。

 • 17画

  顆 kē ㄎㄜˉ 1、小而圓的東西:顆粒。 2、量詞,指圓形或粒狀的東西:三顆珠子。

 • 12画

  颏(頦) kē ㄎㄜˉ ◎脸的最下部分,在两腮和嘴的下面。通称“下巴”、“下巴颏儿”。

 • 14画

  颗(顆) kē ㄎㄜˉ 1、小而圆的东西:颗粒。 2、量词,指圆形或粒状的东西:三颗珠子。

拼音为 的汉字 (6字)

 • 9画

  咳 ké ㄎㄜˊ ◎〔咳嗽〕呼吸器官受刺激而引起一种反射作用。把吸入的气急急呼出,同时发声,能清除呼吸道中的异物或痰,亦是某些病的症状。

 • 7画

  壳(殻) ké ㄎㄜˊ ◎坚硬的外皮:鸡蛋壳儿。

 • 12画

  揢 ké ㄎㄜˊ 1、握,持。 2、方言,卡住:抽屉揢了。 3、方言,刁难:故意揢人。

 • 11画

 • 12画

 • 12画

  翗 ké ㄎㄜˊ ◎飞的样子。

拼音为 的汉字 (10字)

 • 5画

  可 kě ㄎㄜˇ 1、允许:许可。认可。宁可。 2、能够:可见。可能。可以。不可思议。 3、值得,认为:可怜。可悲。可亲。可观。可贵。可歌可泣。 4、适合:可身。可口。可体。 5、尽,满:可劲儿干。 ...

 • 8画

  岢 kě ㄎㄜˇ ◎〔岢岚〕地名,在中国山西省。

 • 12画

  嵑 kě ㄎㄜˇ ◎〔嶱嵑〕山石高峻的样子。

 • 15画

  嶱 kě ㄎㄜˇ ◎〔嶱嵑(kě)〕山石高峻,如“其山则崆[img=21E55]嶱 嶱。”

 • 11画

  渇 kě ㄎㄜˇ ◎古同“渴”。

 • 12画

  渴 kě ㄎㄜˇ 1、口干想喝水:口渴。解渴。 2、喻迫切地:渴望。渴盼。渴慕。渴求。

 • 9画

  炣 kě ㄎㄜˇ ◎火。

 • 12画

  敤 kě ㄎㄜˇ 1、研治。 2、击。

 • 14画

  磆 huá ㄏㄨㄚˊ ◎〔磆石〕又作“滑石”,中药名。

 • 13画

  閜 xiǎ ㄒㄧㄚˇ 1、裂开:“谽呀豁閜。” 2、大杯:“小之为杯,大之为閜。”

拼音为 的汉字 (32字)

 • 8画

  刻 kè ㄎㄜˋ 1、雕,用刀子挖:刻本(雕版印成的书本)。刻石。刻字。刻板。刻舟求剑。 2、古代用漏壶记时,一昼夜共一百刻。今用钟表计时,一刻等于十五分钟:五点一刻。 3、时间:此刻。即刻。顷刻(极...

 • 9画

  勀 kè ㄎㄜˋ ◎古同“剋”。

 • 9画

  勊 kè ㄎㄜˋ ◎古同“剋”。

 • 7画

  克(剋) kè ㄎㄜˋ 1、能够:克勤克俭。 2、战胜,攻下:攻克。克复(战胜敌人并收回失地)。 3、制伏:克服。克制。克己奉公。以柔克刚。 4、严格限定:克日。克期。克扣。 5、消化:克食。 6、公...

 • 10画

  课(課) kè ㄎㄜˋ 1、教学上的一个阶段:上课。课时。课间。旷课。授课。课余活动。 2、教学的科目:课程。课表。基础课。专业课。课本。课文。 3、教书讲学或攻读学习:课徒。课读。 4、古代的一种赋...

 • 11画

  骒(騾) kè ㄎㄜˋ ◎专指雌性的马和骡:骒马。

 • 9画

  客 kè ㄎㄜˋ 1、外来的(人),与“主”相对:客人。宾客。会客。不速之客。客气。客卿。 2、外出或寄居,迁居外地的(人):旅客。客居。客籍。客死。 3、服务行业的服务对象:顾客。乘客。客流量。 4...

 • 10画

  娔 kè ㄎㄜˋ ◎古代对老年妇女的蔑称。

 • 9画

  峇 kè ㄎㄜˋ 1、〔岌(jí峇〕锤铁声 2、山洞。 3、山窟。

 • 13画

  溘 kè ㄎㄜˋ 1、〔溘 溘〕a.水声,如“飞下双鸳鸯,塘水声溘 溘”;b.寒冷的样子,如:“沙堤十里寒溘 溘”。 2、忽然;突然:溘逝。溘谢(溘逝)。溘至(忽然而至)。

 • 16画

  濭 ǎi ㄞˇ ◎〔晻( àn)濭〕(天)阴沉。

 • 12画

  缂(緙) kè ㄎㄜˋ 1、〔缂丝〕中国特有的一种丝织工艺品,亦称“刻丝”。 2、(緙)

 • 11画

  堁 kè ㄎㄜˋ 1、尘埃;尘土扬起:“譬犹扬堁而弭尘,抱薪以救火也。” 2、土堆:“泰山之容,巍巍然高,去之千里,不见埵堁,远之故也。”

 • 9画

  恪 kè ㄎㄜˋ ◎恭敬,谨慎:恪遵。恪守。恪慎。

 • 10画

  悈 jiè ㄐㄧㄝˋ 1、褊急。 2、衰老。 3、古同“戒”,警戒。 4、急速。

 • 12画

  愘 kè ㄎㄜˋ ◎古同“恪”,恭敬谨慎。

 • 11画

  氪 kè ㄎㄜˋ ◎一种气体元素,无色、无臭,不易与其他元素化合,能吸收X射线,可用作X射线的屏蔽材料,亦可用来填充灯泡。

 • 13画

  歁 kǎn ㄎㄢˇ 1、没吃饱。 2、贪。

 • 13画

  愙 kè ㄎㄜˋ ◎古同“恪”。

 • 13画

  锞(錁) kè ㄎㄜˋ 1、〔锞子〕小块的金锭或银锭。 2、化学元素“鎵”的旧译。

 • 12画

  硞 què ㄑㄩㄝˋ 1、石声。 2、坚固。

 • 14画

  碦 kè ㄎㄜˋ 1、石坠。 2、石坚。

 • 18画

  礊 kè ㄎㄜˋ ◎坚硬。

 • 10画

  袔 hè ㄏㄜˋ ◎衣袖。

 • 15画

  緙 kè ㄎㄜˋ ◎见“缂”。

 • 15画

  艐 kè ㄎㄜˋ ◎船触沙搁浅。

 • 15画

  課 kè ㄎㄜˋ ◎见“课”。

 • 16画

  錁 kè ㄎㄜˋ 1、〔錁子〕小塊的金錠或銀錠。 2、化学元素“鎵”的旧译。

 • 18画

  騍 kè ㄎㄜˋ ◎專指雌性的馬和騾:騍馬。

 • 12画

  衉 kè ㄎㄜˋ ◎古同“喀”,呕,吐。

 • 9画

  剋 kēi ㄎㄟˉ 1、申斥:挨剋。 2、打(人):剋架(打架)。

 • 10画

  尅 kēi ㄎㄟˉ ◎同“剋”。

拼音查字

A开头 a ai an ang ao

B开头 ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

C开头 ca cai can cang cao ce cei cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

D开头 da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

E开头 e ei en eng er

F开头 fa fan fang fei fen feng fo fou fu

G开头 ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

H开头 ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

J开头 ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

K开头 ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

L开头 la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lv luan lve lun luo

M开头 m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

N开头 na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nv nuan nve nuo nun

O开头 o ou

P开头 pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

Q开头 qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

R开头 ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo

S开头 sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo

T开头 ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

W开头 wa wai wan wang wei wen weng wo wu

X开头 xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

Y开头 ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun

Z开头 za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

推荐
如果觉得 新华字典 不错,请分享给大家!