新华字典 红联
红联新华字典
请输入汉字进行字典查询

拼音为liao的字

拼音为liao的字

拼音为 liāo 的汉字 (2字)

 • 15画

  撩 liāo ㄌㄧㄠˉ 1、掀起:撩起衣襟。撩起头发。 2、用手舀着洒水:先撩水后扫地。

 • 19画

  蹽 liāo ㄌㄧㄠˉ 1、快走,跑:他一天蹽了一百里地。 2、溜走:趁人没注意,他蹽了。

拼音为 liáo 的汉字 (47字)

 • 14画

  僚 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、官:官僚。 2、旧指同在一起做官的:僚属(下属的官吏)。僚友。僚佐。幕僚。 3、古代对一种奴隶或差役的称谓。

 • 18画

  藔 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎茶名用字:“又有…碧涧藔、明月藔、芳蘂藔、朱萸藔、…;茗茶之极品。”

 • 5画

  辽(遼) liáo ㄌㄧㄠˊ 1、远:辽远。辽阔。 2、中国朝代名:辽代。 3、中国辽宁省的简称。

 • 15画

  遼 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎见“辽”。

 • 18画

  廫 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、古同“寥”,空虚。 2、室内空虚的样子。 3、寂静。

 • 15画

  嘹 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、〔嘹亮〕声音响亮,如“歌声嘹 嘹”、“嘹 嘹的军号声”。 2、〔嘹唳〕响亮而漫长的声音,如“远而听之,若游鸳翔鹤,嘹 嘹飞空。”

 • 14画

  寥 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、稀少:寥 寥无几。寥落(稀少,冷落,如“疏星寥 寥”)。寥若晨星。 2、静寂,空虚:寂寥。寥廓(高远空旷)。

 • 15画

  寮 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、小屋:茅寮。茶寮酒肆。 2、小窗。 3、古同“僚”,官。

 • 15画

  嫽 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、美:“貌嫽妙以妖蛊兮,红颜晔其扬华。” 2、聪慧。 3、戏弄,开玩笑。 4、烦扰。

 • 15画

  獠 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、面貌凶恶:獠面。獠牙(露在嘴外面的长牙)。 2、夜间打猎:“于是乃相与獠于蕙圃”。

 • 14画

  嵺 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎〔嵺廓〕同“寥廓”,深远空旷。

 • 15画

  嶚 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎同“嶛”。

 • 15画

  嶛 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎高峻:“剑阁虽嶛,凭之者蹶。”

 • 18画

  屪 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎男性外生殖器。

 • 14画

  摎 jiū ㄐㄧㄡˉ 1、绞洁:“故殇之绖不摎垂。” 2、求取:“摎天道其焉如。” 3、缚杀;绞死。

 • 14画

  漻 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、(水)清澈:“漻乎其清也。” 2、停聚的(水):“(禹)通大川,决壅塞,凿龙门,降通漻水以导河。” 3、静:“寂漻无声。” 4、〔漻水〕河名,在中国湖北省。 5、气盛:“漻...

 • 15画

  潦 lǎo ㄌㄠˇ 1、雨水大。 2、路上的流水,积水:潦水。

 • 15画

  缭(繚) liáo ㄌㄧㄠˊ 1、绕,缠绕:缭绕。缭乱。 2、用针线缝缀:缭缝(fèng)。缭贴边。

 • 12画

  尞 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、古同“燎”。 2、姓。

 • 14画

  憀 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、依赖;寄托。“上下不相宁,吏民不相憀。” 2、悲切的情绪:“谁何寒鸦意绪娇,云晴山晚动情憀。” 3、清楚明白。 4、姑且之意。

 • 16画

  燎 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、延烧:燎荒。燎原烈火。 2、烫:燎泡。 3、照明。

 • 19画

  爎 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎同“燎”。

 • 20画

  爒 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎古同“燎”。

 • 15画

  樛 jiū ㄐㄧㄡˉ 1、向下弯曲的树木:“揽樛木之长萝,援葛藟之飞茎。” 2、纠结:“故殇之绖不樛垂,盖未成人也。” 3、求:“樛天道其焉如。” 4、姓。

 • 16画

  橑 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、屋椽:“桂栋兮兰橑,辛夷楣兮药房。” 2、车盖弓:“古之为路车也,盖圆以象天,二十八橑以象列星。” 3、柴薪。 4、古书上说的一种药草。

 • 15画

  敹 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、选择。 2、缝缀:敹贴边。敹上几针。

 • 16画

  暸 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎明亮。

 • 16画

  璙 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、玉名。 2、古通“镣”,纯美的银子。

 • 14画

  膋 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎肠上的脂肪;也泛指脂肪:“执其鸾刀,以启其毛,取其血膋。”

 • 16画

  膫 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、古同“膋”。 2、男子或雄性动物的生殖器:“灌得肚儿胀,溺得膫儿疼。” 3、中国汉代侯国名。

 • 7画

  疗(療) liáo ㄌㄧㄠˊ ◎医治:医疗。治疗。疗程。疗效。疗养。

 • 17画

  療 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎见“疗”。

 • 17画

  鹩(鷯) liáo ㄌㄧㄠˊ ◎〔鹪鹩〕见“鹪”。

 • 10画

  窌 jiào ㄐㄧㄠˋ 1、收藏东西的地洞:“垣窌仓廪者,财之末也。” 2、把东西收藏在地窖或洞穴里:“总兵马彪乃阙隧窌药其中。”

 • 17画

  竂 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎古同“寮”。

 • 18画

  蟟 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎〔蛁蟟〕见“蛁”。

 • 18画

  蟧 láo ㄌㄠˊ ◎螖蠌,一种寄居空螺壳的小蟹。

 • 11画

  聊 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、姑且,勉强,凑凑和和:聊且(姑且)。聊以自娱。聊复尔尔(姑且如此)。聊备一格。 2、依赖,寄托:无聊。百无聊赖。 3、略微:聊表寸心。 4、闲谈:聊天。闲聊。 5、耳鸣:聊...

 • 18画

  繚 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎见“缭”。

 • 18画

  簝 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、古代宗庙祭祀盛肉的竹器。 2、竹名。

 • 18画賿

  賿 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎钱(用于隐语)。

 • 18画

  豂 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、空谷。 2、空。 3、深。

 • 18画

  蹘 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、跑。 2、足相交。

 • 20画

  飂 liù ㄌㄧㄡˋ 1、飘:“飂兮若无止。” 2、古国名,在今中国河南省唐河县南。 3、姓。

 • 21画

  飉 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、〔飉厉(lì)〕(歌声)嘹亮,如“歌《江上》之飉 飉”。 2、疾风声:“常飉 飉焉有风窍也。”

 • 20画

  髎 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、髋骨。 2、骨的空隙处。 3、骨空间的穴位,数目较多。

 • 23画

  鷯 liáo ㄌㄧㄠˊ ◎见“鹩”。

拼音为 liǎo 的汉字 (11字)

 • 2画

  了 liǎo ㄌㄧㄠˇ 1、明白,知道:明了。一目了然。 2、完结,结束:完了。了结。 3、在动词后,与“不”、“得”连用,表示可能或不可能:看不了。办得了。 4、与“得”、“不得”前后连用,表示异乎...

 • 13画

  鄝 liǎo ㄌㄧㄠˇ ◎中国春秋时国名(a.在今河南省唐河县境;b.在今河南省固始县境)。

 • 14画

  蓼 liǎo ㄌㄧㄠˇ ◎一年生草本植物,叶披针形,花小,白色或浅红色,果实卵形、扁平,生长在水边或水中。茎叶味辛辣,可用以调味。全草入药。亦称“水蓼”。

 • 14画

  缪(繆) móu ㄇㄡˊ ◎〔绸缪〕见“绸”。

 • 15画

  憭 liǎo ㄌㄧㄠˇ 1、明了;清楚:“明微推远,憭若蓍蔡。” 2、聪慧;精明。 3、病愈。 4、明快之意。

 • 7画

  钌(釕) liǎo ㄌㄧㄠˇ ◎一种金属元素,质坚而脆,银灰色,可以做装饰品。

 • 17画

  瞭 liǎo ㄌㄧㄠˇ ◎见“了”。

 • 17画

 • 19画

  镽 liǎo ㄌㄧㄠˇ ◎〔镽[img=28CAD]〕长(cháng)。

 • 10画

 • 19画

  曢 liǎo ㄌㄧㄠˇ ◎同“瞭”。

拼音为 liào 的汉字 (9字)

 • 14画

  廖 liào ㄌㄧㄠˋ ◎姓。

 • 14画

  撂 liào ㄌㄧㄠˋ 1、放,搁:他撂下饭碗走了。 2、弄倒:撂跤。手一使劲,就把他撂倒了。 3、丢,抛弃:撂荒。撂挑子。

 • 6画

  尥 liào ㄌㄧㄠˋ ◎骡马等跳起来用后腿向后踢:尥蹶子。

 • 10画

  料 liào ㄌㄧㄠˋ 1、估计,猜想:料想。预料。 2、可供制造其他东西的物质:材料。料子。备料。 3、喂牲口用的谷物:草料。 4、一种熔点较低的玻璃,用来制造器皿或工艺品:料器。 5、烹调时的调味...

 • 8画

  炓 liào ㄌㄧㄠˋ ◎火光。

 • 7画

  尦 liào ㄌㄧㄠˋ ◎古同“尥”。

 • 17画

  镣(鐐) liào ㄌㄧㄠˋ 1、套在脚腕上使不能跑的刑具:脚镣。镣铐。 2、古代称美好的银子。

 • 16画

  窷 liào ㄌㄧㄠˋ ◎穿。

 • 20画

  鐐 liào ㄌㄧㄠˋ ◎见“镣”。

拼音查字

A开头 a ai an ang ao

B开头 ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

C开头 ca cai can cang cao ce cei cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

D开头 da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

E开头 e ei en eng er

F开头 fa fan fang fei fen feng fo fou fu

G开头 ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

H开头 ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

J开头 ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

K开头 ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

L开头 la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lv luan lve lun luo

M开头 m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

N开头 na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nv nuan nve nuo nun

O开头 o ou

P开头 pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

Q开头 qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

R开头 ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo

S开头 sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo

T开头 ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

W开头 wa wai wan wang wei wen weng wo wu

X开头 xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

Y开头 ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun

Z开头 za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

推荐
如果觉得 新华字典 不错,请分享给大家!