成语大全 红联
红联成语大全
输入成语或其简拼即可,例如 一诺千金ynqj

鞠躬尽瘁的意思

鞠躬尽瘁

jū gōng jìn cuì

鞠躬尽瘁解释精修版

 • 指恭敬谨慎,竭尽心力
 • 鞠躬,弯腰行礼,表示恭敬、谨慎。指做事小心谨慎,不辞辛劳,尽心尽力。语出三国蜀.诸葛亮〈后出师表〉。【造句】为了筹办这次展览活动,张组长鞠躬尽瘁,力求尽善尽美
 • 鞠躬,弯身以示敬慎。尽瘁,竭尽辛劳。鞠躬尽瘁指不辞辛劳,尽力于国事。明.王世贞《鸣凤记.第六出》:「我老臣不能为玉烛于光天,岂忍见铜驼于荆棘,明日奏过圣上,亲总六帅,鞠躬尽瘁,死而后已。」
 • 07.《儿女英雄传.第四○回》:「自己却又把好胜、好高、好奇一切心,去受一切赚,一直赚到鞠躬尽瘁,死而后已。」
 • 06.清.赵翼《檐曝杂记.卷六.绥寇纪略》:「按承畴历官,惟在前朝剿流贼最劳勩也,……盖其在前朝实有鞠躬尽瘁之忠,不可泯没者,不必复责其半途失节也。」
 • 05.清.孔尚任《桃花扇.第二五出》:「臣敢不鞠躬尽瘁,以报主知。」
 • 04.《喻世明言.卷四○.沈小霞相会出师表》:「每逢酒后,便高声背诵,念到『鞠躬尽瘁,死而后已』,往往长叹数声,大哭而罢。」
 • 02.《明史.卷二八○.何腾蛟等传》:「赞曰:『何腾蛟、瞿式耜崎岖危难之中,介然以艰贞自守。……其于鞠躬尽瘁之操,无少亏损,固未可以是为訾议也。』」
 • 01.明.瞿式耜〈引咎乞罢疏〉:「若不早自引退,别请贤才,将来覆餗偾辕,仰负高天厚地,臣虽鞠躬尽瘁,终何救于艰危之万一?」
 • 释义「鞠躬」,弯身以示敬慎。语出《论语.乡党》。「尽瘁」,竭尽辛劳。语出《诗经.小雅.北山》。「鞠躬尽瘁」意谓恭谨戒慎,不辞劳病地贡献心力。或以为典故出自三国蜀.诸葛亮〈后出师表〉。△「摩顶放踵」典源1、「鞠躬」:《论语.乡党》1>入公门,鞠躬2>如也,如不容。立不中门3>,行不履阈4>。过位,色勃如也,足躩如也,其言似不足者。摄齐升堂,鞠躬如也,屏气似不息者。出,降一等,逞颜色,怡怡如也。没阶,趋进,翼如也。复其位,踧踖如也。(1)典故或见于三国蜀.诸葛亮〈后出师表〉。(2)鞠躬︰弯腰行礼,此指恭敬谨慎的样子。(3)中门:门的中央。(4)阈:音ㄩˋ,门槛。2、「尽瘁」:《诗经.小雅.北山》1>溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。大夫不均,我从事独贤。四牡彭彭,王事傍傍。嘉我未老,鲜我方将,旅力方刚,经营四方。或燕燕2>居息,或尽瘁3>事国,或息偃4>在床,或不已于行5>。(1)典故或见于三国蜀.诸葛亮〈后出师表〉。(2)燕燕︰悠闲的样子。燕,音|ㄢˋ。(3)尽瘁:竭尽心力,乃至于劳病。(4)偃:音|ㄢˇ,仰卧。(5)不已于行:在路上不停的奔走。已,止。行,音ㄏㄤˊ,道路。〔参考资料〕三国蜀.诸葛亮〈后出师表〉(据《三国志.卷三五.蜀书.诸葛亮传》裴松之注引《汉晋春秋》)引)夫难平者,事也。昔先帝败军于楚,当此时,曹操拊手,谓天下以定。然后先帝东连吴、越,西取巴、蜀,举兵北征,夏侯授首,此操之失计而汉事将成也。然吴更违盟,关羽毁败,秭归蹉跌,曹丕称帝。凡事如是,难可逆见。臣鞠躬尽力,死而后已,至于成败利钝,非臣之明所能逆睹也。典故说明「鞠躬尽瘁」系由「鞠躬」及「尽瘁」二语组合而成。「鞠躬」见于《论语.乡党》,文中叙述孔子在进入君门的时候,态度很恭谨,彷佛国君的门容不下他的样子。他不站在门的中央,走路时不踏上门槛。「尽瘁」则见于《诗经.小雅.北山》,诗歌内容是行役者对国君分配劳役不均所发出的感叹。文中说到有些人安逸地在家休息,有些人却因为尽力于国事乃至于生病;有些人每天过着高枕无忧的日子,但有些人却必须日夜不停地奔走四方。后来这两个典源被合用成「鞠躬尽瘁」,用来表达恭谨戒慎,不辞劳病地贡献心力。在三国蜀诸葛亮〈后出师表〉中,诸葛亮在考察了当时的局势环境后,认为以他的能力,以及许多未能预料的演变,都不足以能够抵抗强敌。尽管如此,他仍表明了自己的决心,只求竭尽所能。原文中的「臣鞠躬尽力,死而后已,至于成败利钝,非臣之明所能逆睹也」,其实就是现在常用的「鞠躬尽瘁」的意思。书证

鞠躬尽瘁基本解释

指恭敬谨慎,竭尽心力

拆字解释

 • :

  ◎鞠 jū 〈名〉 (1)(形声。从革,匊(jú)声。从“革”,表示与皮革有关。本义:古时一种用来踢打玩耍的皮球。最早是结毛而成。后来用毛充填皮囊而成,宋代以后才有充气的皮球) (2)同本义 [bal...

 • :

  ◎躬 躳 gōng 〈名〉 (1)(形声。从身,弓声。从“身”的字多与身体有关。本义:整个身体) (2)同本义 [body] 躬,身也。——《说文》 信圭矦守之,躬圭伯守之。——《考工记·玉人》。按,...

 • :

  ◎尽 盡 jìn 〈形〉 (1)(尽原为“盡”的俗字;今为“盡”的简化字。会意。甲骨文字形表示手持刷子洗刷器皿。盛东西的器皿只有空了才能洗刷。本义:器物中空)同本义 [empty] 盡,器中空也。——...

 • :

  ◎瘁 cuì 〈形〉 (1)(形声。从疒(chuáng),卒声。从“疒”,表示与疾病有关。本义:困病) (2)同本义 [morbid] 顇,病也。——《尔雅》 邦国殄顇。——《汉书·王莽传》 (3)又...

成语出处:明 宋濂《先府君蓉峰处士阡表》:“祖妣夫人与显考鞠躬尽瘁,誓勿蹶其门。”

成语繁体:鞠躳儘瘁

成语简拼:JGJC

成语注音:ㄐㄨ ㄍㄨㄙ ㄐㄧㄣˋ ㄘㄨㄟˋ

常用程度:常用成语

成语字数:4字成语

感情色彩:中性成语

成语用法:作谓语、定语;指恭敬谨慎。

成语结构:补充成语

成语年代:古代成语

近义词:鞠躬尽力

成语例子:臣只有一片愚忠,鞠躬尽瘁。★欧阳予倩《忠王李秀成》第三幕

推荐
如果觉得 成语大全 不错,请分享给大家!